• pl
 • en
Menu

RODO

Klauzula Informacyjna dla Klientów

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma KAROLINA TUTAJEWSKA-SZCZERBA z siedzibą w Radziszowie (32-052), ul. Lipowa 26, zwana dalej: "Administratorem". W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się na adres e-mail: biuro@tutajewski.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 
  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przygotowania lub realizacji umowy, której stroną jest Pani/Pan;
  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy przekazywania Pani/Panu informacji handlowych kontrahentów Administratora na podstawie uprzednio przez Panią/Pana wyrażonej zgody;
  - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy marketingu własnego Administratora lub obrony praw lub dochodzenia roszczeń;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy, prowadzeniem przez Administratora działań marketingowych oraz ochrony lub dochodzenia roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia rozwiązania/wykonania Umowy (co wynika z obowiązujących przepisów podatkowych).
 6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane podmiotom które są podwykonawcami współpracującymi z Administratorem przy przygotowaniu i realizacji umowy, a w szczególności dostawcom przedmiotu umowy, firmom kurierskim, kancelariom rawniczym.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych. 
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.